^ Do Góry

Zespół ds. administracyjnych

Kierownik – mgr Witold Krusiński

Do zadań zespołu należy:

 1. administrowanie nieruchomością siedziby głównej Inspektoratu oraz jego oddziałów terenowych,
 2. zabezpieczenie funkcjonowania zakładu oraz procesu zaopatrzenia – w oparciu o Prawo zamówień publicznych,
 3. przygotowanie dla potrzeb Wojewódzkiego Lekarza sprawozdań z realizacji zadań oraz opracowań analitycznych w zakresie właściwości zespołu,
 4. prowadzenie spraw związanych z obsługą korespondencji Inspektoratu,
 5. obsługa biura kierownika jednostki oraz jego zastępcy,
 6. archiwizacja dokumentacji zakładowej oraz jej udostępnianie,
 7. zapewnienie sprawności wyposażenia technicznego Inspektoratu oraz środków transportu,
 8. prowadzenie gospodarki magazynowej,
 9. ewidencja składników majątkowych i środków trwałych,
 10. zabezpieczenie potrzeb transportowych wynikających z funkcjonowania oraz zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 11. koordynacja procesu informatyzacji i obsługi central telefonicznych, strony internetowej Inspektoratu oraz danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 12. realizacja czynności w zakresie napraw i remontów infrastruktury technicznej w oparciu o przepisy Prawa budowlanego,
 13. obsługa gospodarcza oraz utrzymanie dróg i terenów zielonych,
 14. realizacja procesu ubezpieczeń majątku zakładowego,
 15. prowadzenie zagadnień z zakresu ochrony środowiska, utylizacji odpadów oraz składników majątkowych,
 16. współdziałanie z istniejącymi komórkami organizacyjnymi przy realizacji przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem systemów jakości oraz tworzeniu planów rzeczowo – finansowych,
 17. współdziałanie z innymi urzędami oraz firmami zewnętrznymi w zakresie ciągłości funkcjonowania Inspektoratu.

KPRM BIP ePUAP