^ Do Góry

Samodzielne stanowisko ds. audytu kontroli urzędowych

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjne ds. audytu kontroli urzędowych – lek. wet. Anna Balcerak

Do zadań pracownika należy prowadzenie spraw wynikających z realizacji audytów kontroli urzędowych wykonywanych przez powiatowe inspektoraty weterynarii, a w szczególności:

  1. sporządzanie rocznego programu audytu Inspektoratu, w oparciu o założenia rocznego planu audytów Inspekcji Weterynaryjnej zatwierdzonego przez głównego Lekarza Weterynarii, z uwzględnieniem audytów sprawdzających i jego dystrybucja,
  2. sporządzenie planu audytu dla danego audytu kontroli urzędowych w oparciu o zatwierdzony roczny program audytu,
  3. zawiadamianie kierownika jednostki audytowanej o terminie i zakresie audytu,
  4. przeprowadzanie audytów kontroli urzędowych w Powiatowych Inspektoratach,
  5. przygotowanie, zatwierdzenie i dystrybucja raportu z audytu,
  6. ocena skuteczności działań poaudytowych,
  7. przygotowywanie informacji w formie sprawozdania zawierającego opis wyników audytu i działań poaudytowych, wniosków z audytu i ocenę według głównych wytycznych dla realizacji procesu audytu, dla potrzeb okresowych przeglądów adekwatności skuteczności procedur kontrolnych realizowanych przez Powiatowe Inspektoraty, w tym aspekcie oceny wykonania wieloletniego planu kontroli oraz ich dystrybucja
  8. przygotowanie opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości zespołu, w tym przekładanie propozycji zakresów dla przyszłych audytów oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań organu audytowego,
  9. współpraca z pracownikami merytorycznymi Inspektoratu, w tym korzystanie z ich pomocy w czasie realizacji działań audytowych, w charakterze ekspertów technicznych.

KPRM BIP ePUAP