^ Do Góry

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego 

        Do zadań zespołu ds. ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań przewidzianych w obowiązujących aktach normatywnych, w tym w zakresie kontroli   działalności merytorycznej Powiatowych Lekarzy i nadzorowanych podmiotów oraz konsultacji i pomocy fachowej dla tych organów jak również przygotowywanie dla Wojewódzkiego Lekarza projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie w jego imieniu postępowania administracyjnego, w zakresie właściwości zespołu.

 
Koordynator Zespołu – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny – lek. wet. Bogdan Zawalich

 

Dział ds. bezpieczeństwa żywności:

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności – lek. wet. Violetta Gałązka –Kowalczyk

 

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności - lek. wet. Barbara Biały

Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności - lek. wet. Małgorzata Basińska

 

Do zadań działu należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań w zakresie prowadzenia spraw wynikających z przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do żywności pochodzenia zwierzęcego a w szczególności:

  1. ustalenie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania Powiatowych Lekarzy oraz koordynacja działań tych organów w zakresie:zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt, na podstawie analiz i ocen bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji,
   1. badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego,
   2. bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym ocena wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz wywozie,
  2. zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt, na podstawie analiz i ocen bezpieczeństwa produktów pchodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji,
  3. zarządzanie kryzysem – rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych,
  4. nadzór nad prowadzeniem rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego zawierającego:nadzór i prowadzenie rejestru zakładów w Bazie SPIWET,
   1. listę zakładów wg sekcji załącznika III rozporządzenia 853/2004,
   2. listę podmiotów rejestrowanych na podstawie rozporządzenia 852/2004 oraz przepisów krajowych,
   3. listę zakładów eksportujących produkty pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich,
  5. nadzór i prowadzenie rejestru zakładów w Bazie SPIWET,
  6. nadzór nad przepływem informacji o niebezpiecznych produktach pochodzenia zwierzęcego w ramach funkcjonowania systemu RASFF (przekazywanie do PIW informacji z Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii, a także weryfikacja i przekazywanie informacji dotyczących: powiadomień RASFF, oceny ryzyka i zagrożenia, prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wszelkich innych ważnych informacji z PIW do Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii),
  7. organizacja i kontrola prowadzenia monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz koordynacja prowadzenia postępowań związanych z wykryciem w/w substancji,
  8. współpraca i wymiana informacji z Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Izbą Celną oraz innymi organami,
  9. kontrola Powiatowych Lekarzy w zakresie nadzoru nad handlem i obrotem z krajami trzecimi środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego,
  10. prowadzenie listy lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla żywności pochodzenia zwierzęcego,
  11. przygotowanie projektów sprawozdań z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości działu,
  12. opracowanie projektów aktów prawa wewnętrznego obowiązującego wydanych przez Wojewódzkiego Lekarza w zakresie właściwości działu,
  13. opiniowanie projektów aktów prawnych opracowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii i przesłanych w ramach uzgodnień,
  14. przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie właściwości działu.

 

Dział ds. pasz i utylizacji:

Do zadań działu należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań w zakresie prowadzenia spraw wynikających z przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji – 

Do zadań działu należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań w zakresie prowadzenia spraw wynikających z przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych a w szczególności:

1. Koordynacja działań Powiatowych Lekarzy i kontrola Powiatowego Lekarza w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

a. wytwarzania, obrotu i stosowania pasz,

b. organizacja i kontrola prowadzenia monitorowania substancji niedozwolonych i niepożądanych w paszach oraz koordynacja prowadzenia postępowań związanych z wykryciem w/w substancji,

2. koordynacja działań Powiatowych Lekarzy Weterynarii i kontrola Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

a. zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

3. Koordynacja działań w sprawach przeprowadzania kontroli:

a. przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego;

b. organizmów genetycznie modyfikowanych, przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie modyfikowanych oraz transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie modyfikowanych, przeznaczonych do użytku paszowego.

4. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad warunkami wytwarzania, obrotu i stosowania pasz leczniczych;

5. Kontrola nadzoru nad obrotem, produkcją i stosowaniem nawozów organicznych i polepszaczy gleby,

6. Nadzór nad prowadzeniem rejestrów podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych,

7. Nadzór nad prowadzeniem rejestrów podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych sektora utylizacyjnego,

8. Udział w kontrolach zakładów wnioskujących o uprawnienia eksportowe na rynki krajów trzecich,

9. Koordynacja nadzoru nad handlem i obrotem paszami z krajami trzecimi,

10. Koordynacja nadzoru nad handlem i obrotem ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego z krajami trzecimi,

11. Zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt,

12. Zarządzanie kryzysem - rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych,

13. Współpraca w zakresie przygotowywania i realizacji wieloletniego krajowego planu kontroli w zakresie dotyczącym pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

14. Współpraca oraz wymiana informacji z Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

15. Prowadzenie listy lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

16. Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej oraz opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

17. Opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego obowiązującego, wydawanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

18. Opiniowanie projektów aktów prawnych opracowywanych przez Głównego Lekarza Weterynarii i przesyłanych w ramach uzgodnień,

19. Przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

20. Prowadzenie szkoleń dla Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu bezpieczeństwa pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

21. Prowadzenie dokumentacji z zakresu pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rzeczowym wykazem akt Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy.

 

Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego:

 

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego – lek. wet. Barbara Józefowicz

 

Starszy Inspektor weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego - lek. wet. Jarosław Faberski

 

Do zadań zespołu należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań przewidzianych w obowiązujących aktach normatywnych, w tym w zakresie kontroli nadzorowanych podmiotów jak również przygotowywanie dla Wojewódzkiego Lekarza projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie w jego imieniu postępowania administracyjnego, w zakresie właściwości zespołu a w szczególności:

 

 1. kontrola obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi w hurtowniach produktów leczniczych weterynaryjnych oraz w placówkach obrotu pozaaptecznego,
 2. kontrola obrotu i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych w zakładach leczniczych dla zwierząt,
 3. pobieranie i przesyłanie próbek produktów leczniczych weterynaryjnych do badań jakościowych,
 4. przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie właściwości zespołu.

 


KPRM BIP ePUAP