^ Do Góry

Zespół ds. finansowo – księgowych

 

Główny Księgowy – mgr Hanna Kruk

Z-ca Głównego Księgowego – mgr inż Maja Wesołowska

Do zadań zespołu należy w szczególności:

 1. realizacja zadań Wojewódzkiego Inspektoratu wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
 2. prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową powiatowych inspektoratów weterynarii,
 3. prowadzenie spraw pracowniczych,
 4. planowanie i realizacja funduszu wynagrodzeń,
 5. sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań.
 6. opracowywanie projektu budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu oraz powiatowych inspektoratów weterynarii,
 7. prowadzenie rachunkowości Wojewódzkiego Inspektoratu,
 8. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 9. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 10. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 11. rozliczanie środków na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt wraz ze sprawozdawczością,
 12. generowanie danych w systemie informatycznym TREZOR w zakresie planowania i realizowania budżetu oraz sprawozdawczości,
 13. sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań,
 14. przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie właściwości zespołu.
 15. realizacja zadań w zakresie kadr i szkolenia, w tym w służbie cywilnej,
 16. przygotowanie i realizacja programu zarządzania zasobami ludzkimi,
 17. organizacja naboru na wolne stanowiska w Wojewódzkim Inspektoracie oraz na wolne stanowiska Powiatowych Lekarzy i ich zastępców,
 18. administrowanie środkami ZFŚS,
 19. dokonywanie czynności wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu oraz z Powiatowymi Lekarzami i ich zastępcami,
 20. naliczanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
 21. sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji wykonywanych zadań.

Dział ds. finansowo – księgowych

Do zadań działu należy w szczególności:

Dział ds. kadrowo – płacowych

Do zadań działu należy w szczególności:


KPRM BIP ePUAP