^ Do Góry

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

     Do zadań zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań przewidzianych w obowiązujących aktach normatywnych, w tym w zakresie kontroli działalności merytorycznej Powiatowych Lekarzy i nadzorowanych podmiotów oraz konsultacji i pomocy fachowej dla tych organów jak również przygotowywanie dla Wojewódzkiego Lekarza projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie w jego imieniu postępowania administracyjnego, w zakresie właściwości zespołu.

 

Koordynator Zespołu – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny - lek. wet. Izabela Smulska

 

Dział ds. zdrowia zwierząt i materiału biologicznego:

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – lek. wet. Agnieszka Szews

Asystent - mgr Beata Bedra

 
     Do zadań działu ds. zdrowia zwierząt i materiału biologicznego należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań w zakresie prowadzenia spraw wynikających z przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do zdrowia zwierząt i materiału biologicznego a w szczególności:

 

 

   1. koordynowanie działania w zakresie realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
   2. kontrola realizacji programów i planów monitorowania zakażeń zwierząt, chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt,
   3. zarządzanie kryzysem – rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu oraz stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych,
   4. kontrola zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu i jakości materiału biologicznego,
   5. kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych podczas pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego, jak również prowadzenia punktów kopulacyjnych,
   6. nadzór nad przepływem informacji w ramach stosowania weterynaryjnego systemu informatycznego ADNS,
   7. przygotowanie i merytoryczna obsługa prac Wojewódzkiego Lekarza w ramach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
   8. koordynacja działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiego Lekarza,
   9. przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie właściwości działu,
   10. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości działu.

 

 

Dział ds. ochrony zwierząt:

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt - lek. wet. Agnieszka Ferens

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt - lek. wet. Joanna Kalinowska 

 

 

D   

     Do zadań działu ds. ochrony zwierząt należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań
w zakresie prowadzenia spraw wynikających z przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do ochrony zwierząt a w szczególności:

 1. kontrola Powiatowych Lekarzy z zakresu przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność związaną ze zwierzętami (działalność nadzorowaną) oraz kontroli zwierząt wprowadzanych na rynek, przemieszczanych lub przeznaczonych do handlu,
 2. kontrola Powiatowych Lekarzy z zakresu przesyłek zwierząt w miejscu przeznaczenia,
 3. prowadzenie listy podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
 4. kontrola Powiatowych Lekarzy z zakresu przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności,
 5. kontrola Powiatowych Lekarzy z zakresu przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zwierząt,
 6. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt, jak również ustalenie z nimi zasad współdziałania w celu realizacji przepisów z tej dziedziny,
 7. prowadzenie listy lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt,
 8. organizacja i kontrola realizacji programów kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz identyfikacji rejestracji zwierząt,
 9. przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie właściwości działu,
 10. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości działu.

 

 

 

KPRM BIP ePUAP