MOBBING


DEFINICJA KODEKSOWA
„Mobbing - oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników." Kodeks Pracy, art. 943 § 2

CO TO JEST MOBBING?
Mobbing to różnego rodzaju wrogie działania wobec pracownika. W środowisku pracy jest to stosowanie metod, których celem jest dyskredytacja osoby w oczach innych pracowników, pozbawienie jej godności oraz zniszczenie psychiczne.


JAK ROZPOZNAĆ MOBBING?
Mobbing ma miejsce, jeśli wobec pracownika podejmowane są następujące działania:
- upokarzanie i poniżanie (np. wyśmiewanie, nieodpowiednie żarty, obraźliwe gesty, sarkazm, publiczna krytyka wyglądu)
- zastraszanie (np. zakaz robienia przerw pod groźbą utraty pracy, groźby ustne, używanie wulgaryzmów, stosowanie przemocy fizycznej, zastraszanie zwolnieniem z pracy, reagowanie krzykiem)
- pomniejszenie kompetencji (np. nieuzasadniona krytyka, zlecanie zadań poniżej kompetencji, niezlecanie żadnych zadań do wykonania)
- izolacja (np. rozsiewanie plotek, unikanie rozmów, ignorowanie, przeniesienie stanowiska pracy z dala od współpracowników)
- utrudnianie wykonywania pracy (np. wydawanie niejasnych poleceń, zatajanie informacji lub udzielanie informacji fałszywych)
- stałe przerywanie wypowiedzi
- napastowanie przez telefon
- ustne groźby i pogróżki
- groźby na piśmie
- różnego rodzaju aluzje
- stałe unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą
- uniemożliwianie wypowiedzi
- zabronienie współpracownikom rozmów z ofiarą
- fałszywe ocenianie zaangażowania w pracę
- wyśmiewanie narodowości lub pochodzenia
- odbieranie prac zadanych wcześniej do wykonania
- powierzanie zadań poniżej umiejętności
- zarzucanie wciąż nowymi pracami do wykonania


PRZYKŁADY MOBBINGU
- traktowanie ,.jak powietrze"
- rozsiewanie plotek
- sugerowanie choroby psychicznej
- wyśmiewanie niepełnosprawności lub kalectwa
- parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub gestów w celu ośmieszenia osoby
- atakowanie przekonań politycznych lub religijnych
- powierzanie zadań przerastających możliwości i kompetencje

- zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia
- grożenie przemocą fizyczną
- stosowanie jakiejkolwiek przemocy fizycznej
- przyczynianie się do ponoszenia kosztów, w celu zaszkodzenia poszkodowanemu
- wszelkie działania o podłożu seksualnym


JAK REAGOWAĆ NA MOBBING?
Każdy pracownik poddawany mobbingowi lub będący świadkiem takiego zachowania jest zobowiązany złożyć pisemne zawiadomienie w tej sprawie do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.


JAK ZŁOŻYĆ ZAWIADOMIENIE?
Zawiadomienie ma formę pisemną i powinno zawierać:
- opis stanu faktycznego (zaistniałej sytuacji),
- ewentualne dowody (w tym wskazanie świadków),
- określenie sprawcy bądź sprawców,
- własnoręczny podpis,
- datę zawiadomienia.
Zawiadomienie składane jest w sekretariacie Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

PROCEDURA WYJAŚNIAJĄCA
Po otrzymaniu zawiadomienia Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii powołuje Komisję Antymobbingową. Komisja wyjaśnia okoliczności opisane w zawiadomieniu poprzez:
- wysłuchanie pracownika, w stosunku do którego, według zawiadomienia, stosowany był mobbing oraz pracownika obwinionego o mobbing,
- zbadanie ewentualnych dowodów i wysłuchanie świadków. Prace Komisji mają charakter poufny!


WYJAŚNIENIE SPRAWY
Wyjaśnienie sprawy przez Komisję Antymobbingową powinno się odbyć w ciągu 30 dni od dnia jej powołania. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół, w którym przedstawia:
- opis dokonanych czynności,
- własną opinię w kwestii zaistnienia faktu mobbingu,
- ewentualne rekomendacje dla Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
Osoba, wobec której, według zawiadomienia, stosowany był mobbing, osoba obwiniana oraz kierownik k.o. zapoznają się z treścią protokołu.


PRZYKŁADOWE REKOMENDACJE KOMISJI
Rekomendacje Komisji mogą odnosić się do następujących obszarów:
- zmiana stosunku pracy osoby obwinianej,
- ustanie stosunku pracy tej osoby,
- pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie obowiązków pracowniczych.

UWAGA!
Zawiadomienie nie wyklucza dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przez poszkodowanego.