Statut Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy

§ 1

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy działa na podstawie niniejszego Statutu, Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, j.t., z późniejszymi zmianami),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, j.t., z późniejszymi zmianami),
 3. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 z późniejszymi zmianami),
 4. zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz.3 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Wojewódzkim Lekarzu Weterynarii - należy przez to rozumieć Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;
 2. Zastępcy - należy przez to rozumieć Zastępcę Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynarii;
 3. Inspektoracie - należy przez to rozumieć Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy. 

§ 3 

 1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Bydgoszcz
 2. Obszarem działania Inspektoratu jest województwo kujawsko-pomorskie

§ 4 

 1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 2. Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest dysponentem II stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5 

 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
 2. Wojewódzki Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz Inspektoratu.
 3. Zakres zadań Zastępcy określa regulamin Inspektoratu.
 4. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca.
 5. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działąlnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

§ 6

Inspektorat zapewnia realizację zadań Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz przepisach odrębnych.

§ 7

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt,
 2. Zespół ds. bezpieczeństwa żywności
 3. Zespół ds. pasz i utylizacji,
 4. Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego,
 5. Samodzielne stanowisko ds. audytu kontroli urzędowych,
 6. Zespół ds. finansowo-księgowych,
 7. Zespół ds. administracyjnych,
 8. Zespół ds. obsługi prawnej,
 9. Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych
 10. Samodzielne stanowisko ds. BHP
 11. Zakład Higieny Weterynaryjnej

 

 

W załączniku znajduje się dokument statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy

Pobierz