KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii tel: 523392100 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Może się Pan/Pani/Państwo kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie, e-mailem.
 2. W Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Bydgoszczy wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe z nagranych rozmów telefonicznych przetwarzane są w celu zapewnienia najwyższych standardów i bezpieczeństwa obsługi telefonicznej realizowanej przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy i zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń i zabezpieczenia materiału dowodowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi w szczególności, zgoda udzielona na skutek nierozłączenia się w trakcie odsłuchiwania wiadomości powitalnej i oczekiwania na połączenie (art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO).
 5. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem organów władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, ograniczenia przetwarzania swoich danych gdy prawidłowość ich przetwarzania jest kwestionowana, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób cyfrowy i analogowy.
 11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.