Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego
lek. wet. Barbara Józefowicz
tel. 52 339 21 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego
lek. wet. Jarosław Faberski
tel. 52 339 21 11
e-mail: jTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Do zadań zespołu ds. nadzoru farmaceutycznego należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań przewidzianych w obowiązujących aktach normatywnych, w tym w zakresie kontroli nadzorowanych  podmiotów jak również przygotowywanie dla Wojewódzkiego Lekarza projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie w jego imieniu postępowania administracyjnego, w zakresie właściwości zespołu, a  w szczególności:

 1. kontrola obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi w hurtowniach produktów leczniczych weterynaryjnych oraz w placówkach obrotu poza aptecznego,
 2. kontrola obrotu i ilości stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych w zakładach leczniczych dla zwierząt,
 3. pobieranie i przesyłanie próbek produktów leczniczych weterynaryjnych do badań jakościowych,
 4. przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie właściwości zespołu.

Zespół ds. pasz i utylizacji

Koordynator Zespołu ds. pasz i utylizacji Wojewódzki Insprektor Weterynaryjny
lek. wet. Bogdan Zawalich
tel. 52 339 21 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań zespołu ds. pasz i utylizacji należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii zadań w zakresie prowadzenia spraw wynikających z przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności:

 1. koordynacja działań Powiatowych Lekarzy Weterynarii i kontrola Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
  1. wytwarzania, obrotu i stosowania pasz,
  2. zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  3. organizacja i kontrola prowadzenia monitorowania substancji niedozwolonych i niepożądanych w paszach oraz koordynacja prowadzenia postępowań związanych z wykryciem w/w substancji,
 2. koordynacja działań w sprawach przeprowadzania kontroli:
  1. przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego,
  2. organizmów genetycznie modyfikowanych, przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie modyfikowanych oraz transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie modyfikowanych, przeznaczonych do użytku paszowego,
 3. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad warunkami wytwarzania, obrotu i stosowania pasz leczniczych,
 4. kontrola nadzoru nad obrotem, produkcją i stosowaniem nawozów organicznych i polepszaczy gleby,
 5. nadzór nad prowadzeniem rejestrów podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych sektora paszowego i utylizacyjnego,
 6. nadzór nad przepływem informacji o niebezpiecznych produktach pochodzenia zwierzęcego w ramach funkcjonowania systemu RASFF (przekazywanie do PIW informacji z Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii, a także weryfikacja i przekazywanie informacji dotyczących: powiadomień RASFF, oceny ryzyka i zagrożenia, prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wszelkich innych ważnych informacji z PIW do Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii),
 7. udział w kontrolach zakładów wnioskujących o uprawnienia eksportowe na rynki krajów trzecich,
 8. koordynacja nadzoru nad handlem i obrotem paszami z krajami trzecimi,
 9. zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt,
 10. zarządzanie kryzysem – rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych,
 11. współpraca w zakresie przygotowywania i realizacji wieloletniego krajowego planu kontroli w zakresie dotyczącym pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 12. współpraca oraz wymiana informacji z Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 13. przygotowanie sprawozdań z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej oraz opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 14. opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznie obowiązującego, wydawanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 15. opiniowanie projektów aktów prawnych opracowywanych przez Głównego Lekarza Weterynarii i przesyłanych w ramach uzgodnień,
 16. przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 17. koordynacja nadzoru nad handlem i obrotem ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego z krajami trzecimi,
 18. prowadzenie dokumentacji z zakresu pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rzeczowym wykazem akt Inspektoratu,
 19. prowadzenie szkoleń dla Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu   bezpieczeństwa pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia  zwierzęcego.

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Koordynator Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Joanna Kalinowska
tel. 52 339 21 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
lek. wet. Izabela Smulska
tel.52 339 21 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
lek. wet. Agnieszka Szews
tel. 52 339 21 33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
mgr Beata Bedra
tel. 52 339 21 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
mgr inż. Magdalena Czajkowska
tel. 52 339 21 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
lek. wet. Agnieszka Ferens
tel. 52 339 21 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor Weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
mgr inż. Małgorzata Szymańska
tel. 52 339 21 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań przewidzianych w obowiązujących aktach normatywnych, w tym w zakresie kontroli działalności merytorycznej Powiatowych Lekarzy i nadzorowanych podmiotów oraz konsultacji i pomocy fachowej dla tych organów jak również przygotowywanie dla Wojewódzkiego Lekarza projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie w jego imieniu postępowania administracyjnego, w zakresie właściwości zespołu.

Do zadań działu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań w zakresie prowadzenia spraw wynikających z przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do zdrowia i ochrony zwierząt a  w szczególności:

 1. koordynowanie działania w zakresie realizacji programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 2. kontrola realizacji programów i planów monitorowania zakażeń zwierząt, chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt,
 3. zarządzanie kryzysem – rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu oraz stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych,
 4. opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 5. opracowywanie, realizacja i raportowanie wykonania programów zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt,
 6. kontrola zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu i jakości materiału biologicznego,
 7. kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych podczas pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego, jak również prowadzenia punktów kopulacyjnych,
 8. nadzór nad przepływem informacji w ramach stosowania weterynaryjnego systemu informatycznego ADNS,
 9. przygotowanie i merytoryczna obsługa prac Wojewódzkiego Lekarza w ramach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 10. koordynacja działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkiego Lekarza,
 11. przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie właściwości zespołu,
 12. opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych przez    Wojewodę w sprawach należących do właściwości zespołu,
 13. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości zespołu,
 14. kontrola Powiatowych Lekarzy z zakresu przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność związaną ze zwierzętami (działalność nadzorowaną) oraz kontroli zwierząt wprowadzanych na rynek, przemieszczanych lub przeznaczonych do handlu,
 15. kontrola Powiatowych Lekarzy z zakresu przesyłek zwierząt w miejscu przeznaczenia,
 16. prowadzenie listy podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną,
 17. kontrola Powiatowych Lekarzy z zakresu przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności,
 18. kontrola Powiatowych Lekarzy z zakresu przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zwierząt,
 19. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zwierząt, jak również ustalenie z nimi zasad współdziałania w celu realizacji przepisów z tej dziedziny,
 20. prowadzenie listy lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla zwierząt,
 21. organizacja i kontrola realizacji programów kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz identyfikacji rejestracji zwierząt,
 22. prowadzenie szkoleń dla Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt.

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Koordynator Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Barbara Biały
tel. 52 339 21 10
e-mail: barbara.bialy@weterynaria,bydgoszcz.pl

 

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Małgorzata Basińska
tel. 52 339 21 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
mgr inż. Ewelina Glimasińska
tel.  52 339 21 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Do zadań zespołu ds. ds. bezpieczeństwa żywności należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań przewidzianych w obowiązujących aktach normatywnych, w tym w zakresie kontroli działalności merytorycznej Powiatowych Lekarzy i nadzorowanych podmiotów oraz konsultacji i pomocy fachowej dla tych organów, jak również przygotowywanie dla Wojewódzkiego Lekarza projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie w jego imieniu postępowania administracyjnego, w zakresie właściwości ww. zespołów.

Do zadań zespołu ds. ds. bezpieczeństwa żywności należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań przewidzianych w obowiązujących aktach normatywnych a w szczególności:

 1. ustalanie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania Powiatowych Lekarzy oraz koordynacja działań tych organów w zakresie:
  1. badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego,
  2. bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym ocena wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz wywozie,
 2. kontrola Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie realizacji zadań organu wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
 3. zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt, na podstawie analiz i ocen bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji,
 4. zarządzanie kryzysem - rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych,
 5. nadzór nad prowadzeniem rejestru podmiotów nadzorowanych produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego zawierającego:
  1. informacje o zakładach wg sekcji załącznika III rozporządzenia 853/2004,
  2. informacje o zakładach podmiotów rejestrowanych na podstawie rozporządzenia 852/2004 oraz przepisów krajowych,
  3. informację o zakładach eksportujących produkty pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich,
 6. nadzór nad przepływem informacji o niebezpiecznych produktach pochodzenia zwierzęcego w ramach funkcjonowania systemu RASFF (przekazywanie do PIW informacji z Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii, a także weryfikacja i przekazywanie informacji dotyczących: powiadomień RASFF, oceny ryzyka i zagrożenia, prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wszelkich innych ważnych informacji z PIW do Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii),
 7. organizacja i kontrola prowadzenia monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz koordynacja prowadzenia postępowań związanych z wykryciem w/w substancji, i innych programów monitoringowych w zakresie właściwości działu.
 8. współpraca i wymiana informacji z Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Izbą Celną oraz innymi organami,
 9. kontrola Powiatowych Lekarzy w zakresie nadzoru nad handlem i obrotem z krajami trzecimi środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego lub /i kontrola podmiotów ubiegających się o uprawnienia eksportowe,
 10. przygotowywanie projektów sprawozdań z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości działu,
 11. opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznie obowiązującego wydawanych przez Wojewódzkiego Lekarza w zakresie właściwości działu,
 12. opiniowanie projektów aktów prawnych opracowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii i przesyłanych w ramach uzgodnień,
 13. przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie właściwości działu,
 14. zarządzanie zasobami druków weterynaryjnych świadectw dla towarów przeznaczonych do krajów trzecich,
 15. prowadzenie szkoleń dla Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego 

 Do zadań zespołu ds. ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań przewidzianych w obowiązujących aktach normatywnych, w tym w zakresie kontroli   działalności merytorycznej Powiatowych Lekarzy i nadzorowanych podmiotów oraz konsultacji i pomocy fachowej dla tych organów jak również przygotowywanie dla Wojewódzkiego Lekarza projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie w jego imieniu postępowania administracyjnego, w zakresie właściwości zespołu.

 
Koordynator Zespołu – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny – lek. wet. Bogdan Zawalich

 

Dział ds. bezpieczeństwa żywności:

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności - lek. wet. Barbara Biały

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności - lek. wet. Małgorzata Basińska

Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności - mgr inż. Ewelina Glimasińska

Do zadań działu należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań w zakresie prowadzenia spraw wynikających z przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do żywności pochodzenia zwierzęcego a w szczególności:

  1. ustalenie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania Powiatowych Lekarzy oraz koordynacja działań tych organów w zakresie:zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt, na podstawie analiz i ocen bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji,
   1. badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego,
   2. bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym ocena wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz wywozie,
  2. zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt, na podstawie analiz i ocen bezpieczeństwa produktów pchodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji,
  3. zarządzanie kryzysem – rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych,
  4. nadzór nad prowadzeniem rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego zawierającego:nadzór i prowadzenie rejestru zakładów w Bazie SPIWET,
   1. listę zakładów wg sekcji załącznika III rozporządzenia 853/2004,
   2. listę podmiotów rejestrowanych na podstawie rozporządzenia 852/2004 oraz przepisów krajowych,
   3. listę zakładów eksportujących produkty pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich,
  5. nadzór i prowadzenie rejestru zakładów w Bazie SPIWET,
  6. nadzór nad przepływem informacji o niebezpiecznych produktach pochodzenia zwierzęcego w ramach funkcjonowania systemu RASFF (przekazywanie do PIW informacji z Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii, a także weryfikacja i przekazywanie informacji dotyczących: powiadomień RASFF, oceny ryzyka i zagrożenia, prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz wszelkich innych ważnych informacji z PIW do Podpunktu Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii),
  7. organizacja i kontrola prowadzenia monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz koordynacja prowadzenia postępowań związanych z wykryciem w/w substancji,
  8. współpraca i wymiana informacji z Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Izbą Celną oraz innymi organami,
  9. kontrola Powiatowych Lekarzy w zakresie nadzoru nad handlem i obrotem z krajami trzecimi środkami spożywczymi pochodzenia zwierzęcego,
  10. prowadzenie listy lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla żywności pochodzenia zwierzęcego,
  11. przygotowanie projektów sprawozdań z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej i opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości działu,
  12. opracowanie projektów aktów prawa wewnętrznego obowiązującego wydanych przez Wojewódzkiego Lekarza w zakresie właściwości działu,
  13. opiniowanie projektów aktów prawnych opracowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii i przesłanych w ramach uzgodnień,
  14. przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie właściwości działu.

 

Dział ds. pasz i utylizacji:

Do zadań działu należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań w zakresie prowadzenia spraw wynikających z przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Inspektor Weterynaryjny ds. pasz i utylizacji – 

Do zadań działu należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań w zakresie prowadzenia spraw wynikających z przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych a w szczególności:

1. Koordynacja działań Powiatowych Lekarzy i kontrola Powiatowego Lekarza w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

a. wytwarzania, obrotu i stosowania pasz,

b. organizacja i kontrola prowadzenia monitorowania substancji niedozwolonych i niepożądanych w paszach oraz koordynacja prowadzenia postępowań związanych z wykryciem w/w substancji,

2. koordynacja działań Powiatowych Lekarzy Weterynarii i kontrola Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

a. zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

3. Koordynacja działań w sprawach przeprowadzania kontroli:

a. przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego;

b. organizmów genetycznie modyfikowanych, przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie modyfikowanych oraz transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie modyfikowanych, przeznaczonych do użytku paszowego.

4. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad warunkami wytwarzania, obrotu i stosowania pasz leczniczych;

5. Kontrola nadzoru nad obrotem, produkcją i stosowaniem nawozów organicznych i polepszaczy gleby,

6. Nadzór nad prowadzeniem rejestrów podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych,

7. Nadzór nad prowadzeniem rejestrów podmiotów zatwierdzonych i zarejestrowanych sektora utylizacyjnego,

8. Udział w kontrolach zakładów wnioskujących o uprawnienia eksportowe na rynki krajów trzecich,

9. Koordynacja nadzoru nad handlem i obrotem paszami z krajami trzecimi,

10. Koordynacja nadzoru nad handlem i obrotem ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego z krajami trzecimi,

11. Zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt,

12. Zarządzanie kryzysem - rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych,

13. Współpraca w zakresie przygotowywania i realizacji wieloletniego krajowego planu kontroli w zakresie dotyczącym pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

14. Współpraca oraz wymiana informacji z Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

15. Prowadzenie listy lekarzy urzędowych upoważnionych do wystawiania świadectw zdrowia dla pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

16. Przygotowanie sprawozdań z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej oraz opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

17. Opracowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego obowiązującego, wydawanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w zakresie pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

18. Opiniowanie projektów aktów prawnych opracowywanych przez Głównego Lekarza Weterynarii i przesyłanych w ramach uzgodnień,

19. Przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

20. Prowadzenie szkoleń dla Powiatowych Lekarzy Weterynarii z zakresu bezpieczeństwa pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,

21. Prowadzenie dokumentacji z zakresu pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rzeczowym wykazem akt Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy.

Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego:

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego – lek. wet. Barbara Józefowicz

Wojewódzki Inspektor weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego - lek. wet. Jarosław Faberski

Do zadań zespołu należy podejmowanie wszelkich czynności niezbędnych do realizacji przez Wojewódzkiego Lekarza zadań przewidzianych w obowiązujących aktach normatywnych, w tym w zakresie kontroli nadzorowanych podmiotów jak również przygotowywanie dla Wojewódzkiego Lekarza projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie w jego imieniu postępowania administracyjnego, w zakresie właściwości zespołu a w szczególności:

 1. kontrola obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi w hurtowniach produktów leczniczych weterynaryjnych oraz w placówkach obrotu pozaaptecznego,
 2. kontrola obrotu i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych w zakładach leczniczych dla zwierząt,
 3. pobieranie i przesyłanie próbek produktów leczniczych weterynaryjnych do badań jakościowych,
 4. przygotowywanie i realizacja planów kontroli w zakresie właściwości zespołu.