UBÓJ Z KONIECZNOŚCI - UBÓJ ZWIERZĄT NIEZDOLNYCH DO TRANSPORTU.

Definicja:
„Ubój z konieczności – uśmiercanie zwierząt rzeźnych lub chorych jeżeli zranienie wiąże się z silnym bólem lub cierpieniem, które nie są niemożliwe do złagodzenia.”


Zwierzęta niezdolne do transportu do rzeźni ze względu na brak możliwości zapewnienia odpowiedniego dobrostanu zwierząt podczas załadunku lub transportu, powinny zostać uśmiercane w gospodarstwie jest to tzw. ubój z konieczności.

Zwierzęta, które nie są w stanie chodzić, nie mogą być wleczone do miejsca uboju, należy je uśmiercić w miejscu w którym leżą !

Ubój z konieczności może być przeprowadzony tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje tzw. kwalifikowanego ubojowca !

 

Zgodnie z rozporządzeniem 1099/2009 ogłuszanie, wykrwawianie lub uśmiercanie przeprowadzają osoby, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • odbyły szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym pod stałym nadzorem osoby posiadającej 3-letni staż na stanowisku ubojowym (GLW wyznacza podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń teoretycznych i wystawiania zaświadczeń, dotychczas nie wyznaczona dlatego uprawnienie na starych zasadach czyli dwa pierwsze punkty + 3 letni staż udokumentowany).

W każdym z powiatów jest od kilku do kilkunastu osób posiadających kwalifikacje ubojowca. Wykazy znajdują się w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii.

Po dokonaniu uboju i wykrwawienia oraz wstępnego wytrzewienia, całą sztukę wraz z wnętrznościami należy dostarczyć do zakładu, który wyraża zgodę na przyjmowanie sztuk pochodzących z uboju z konieczności, w celu wykonania kolejnych czynności związanych z wytrzewieniem, oskórowaniem ale przede wszystkim z wykonaniem poubojowego badania lekarsko-weterynaryjnego mięsa, w celu wydania oceny o zdatności lub niezdatności mięsa a także pobraniem próbek do badań w kierunku BSE (obowiązuje, w przypadku sztuk powyżej 48 miesiąca życia), oddzielenia i zabezpieczenia materiału szczególnego ryzyka. Sztukę należy dostarczyć w ciągu dwóch godzin, dowolnym środkiem transportu do zakładu dokonującego dalsze czynności związane z obróbką poubojową i rozbiorem, pamiętając jednak aby zabezpieczyć mięso przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia podczas transportu. Materiał szczególnego ryzyka należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi procedurami.

 

Wraz ze zwierzęciem do zakładu powinna dotrzeć:

 1. informacja z łańcucha pokarmowego, która musi zawierać:
  • status zdrowotny gospodarstwa pochodzenia zwierzęcia,
  • stan zdrowia zwierząt w regionie, stan zdrowia zwierząt w gospodarstwie,
  • informacje o stosowanych weterynaryjnych produktach leczniczych,
  • informację o występowaniu chorób mających wpływ na mięso,
  • wyniki wcześniejszych badań zwierząt i badań przed i poubojowych,
  • nazwisko i adres lekarza weterynarii sprawującego nadzór nad gospodarstwem.
 2. dokumentacja pozwalająca w pełni zidentyfikować zwierzę.

Niedostarczenie powyższych informacji skutkuje uznaniem mięsa za niezdatne do spożycia!!!

 

Mięso pochodzące od sztuk poddanych ubojowi z konieczności może być wykorzystane do spożycia, jeżeli spełnia wymogi:

 • pochodzi od zwierząt zdrowych które np. uległy wypadkowi uniemożliwiającemu transport zwierząt do rzeźni z powodu niezachowania dobrostanu,
 • zwierzę zostało zbadane przedubojowo przez lekarza weterynarii,
 • ubój i wykrwawienie odbyło się w miejscu w którym zwierzę leży, usunięcie żołądka i jelit pod nadzorem lekarza weterynarii,
 • zwierzęciu musi towarzyszyć oświadczenie z łańcucha pokarmowego,
 • zwierzęciu musi towarzyszyć oświadczenie lekarza weterynarii określające korzystny wynik badania przedubojowego, datę, czas badania przedubojowego, przyczynę uboju.


Mięso pochodzące od sztuk poddanych ubojowi z konieczności może być wykorzystane do spożycia do użytku własnego lub w zakładach przetwórstwa mięsa, które wyrażają zgodę na przyjęcie sztuk poddanych ubojowi z konieczności.


Jeżeli zwierzę jest chore i nie spełnia warunków do poddania go ubojowi z konieczności należy poddać zwierzę uśmierceniu. Jedyną dopuszczalną metodą uśmiercenia zwierzęcia bez wcześniejszego ogłuszenia jest śmiertelna injekcja, którą przeprowadza lekarz weterynarii.(1099/2009).


UWAGA!!!

Nie istnieje forma dokonywania ubojów z konieczności w rzeźni. Nie funkcjonują skierowania do uboju z konieczności zwierząt chorych i rannych.!!!!